Ngiêm cấm lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tài khoản mạng xã hội được cung cấp (bán) bởi Banfacebook.co  nhằm mục đích:

– Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

– Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

– Tài khoản MXH khi được mua-bán thành công sẽ thuộc quyển sở hữu của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm với tài khoản đó nếu sử dụng sai mục đích, vi phạm luật pháp Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.